Preaload Image

Applied Science & Humanities Department Staff

 • Mr. Shajahan P V
 • Mrs. Sheila Jayaraj
 • Ms. Suryasree Krishna C
 • Ms. Sumayya C A
 • Mr. Shameer Hassan P M
 • Mr. Joyal Jain Palakulam
 • Mr. Junaid P K
 • Mrs. Radhika T B
 • Mrs. Prathyusha T K
 • Ms. Divyalakshmi C P
 • Mr.Subash P S